Gebruiksvoorwaarden voor www.netcar.nl

1. Algemeen
Het gebruik van de website netcar.nl of netcar.nu is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Netcar behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je aanlogt, aanvaard je deze gebruiksvoorwaarden.

2. Beschikbaarheid van de websites netcar.nl en netcar.nu
Netcar Automotive wijst elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van deze websites. Netcar Automotive behoudt zich alle rechten voor deze website voor b.v. onderhoud (tijdelijk) stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

3. De content van deze website.
De content/inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Deze informatie mag niet zonder toestemming van de eigenaar, Netcar Automotive op enigerlei wijze gepubliceerd of vermenigvuldigd worden. Netcar is niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie of onjuist gebruik van gegevens op voornoemde websites/domeinnamen.

4. Links naar derden.
Op onze website kunt u links aantreffen naar derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door bezoek aan de website van derden, noch voor de inhoud ervan, nog voor zover deze website mogelijk virussen bevatten of aanstootgevende informatie bevatten. Wij gaan zorgvuldig om met de links op onze website, maar desondanks kunnen wij niet volledig garant staan voor de inhoud ervan.

5. Virussen op onze site. BELANGRIJK!
Wij stellen alles in het werk om onze sites netcar.nl en netcar.nu te vrijwaren van virussen. Ondanks onze inspanning kunnen wij niet garanderen en zijn niet aansprakelijk voor het feit dat de site mogelijk toch virussen kan bevatten. Elke gebruiker/bezoeker dient zelf in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen!

6. Beperking van de aansprakelijkheid
Netcar Automotive kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies, behalve wanneer deze aansprakelijkheid wettelijk verplicht is. Voor zover deze aansprakelijkheid wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden, maar binnen deze voorwaarden nog niet uitgesloten/beperkt werd, is ze beperkt tot € 10.000,- per schadegeval, tot een maximum van € 50.000,-

7. Op onze website worden diensten aangeboden. Naast de levering van diensten m.b.t. bijstand in juridische zaken, leveren wij ook nog advies bij het voortraject van een geschil met de belastingdienst.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid uit schade, verlies of onderbreking van operaties als gevolg van dit advies. Wij adviseren op basis van no-cure no pay. Zonder resultaat bent u reeds uit hoofde van de overeenkomst geen tegenprestatie verschuldigd. De kosten die wij kunnen verhalen op de belastingdienst/douane, dienen ter afdekking van onze kosten. U kunt dus kosteloos procederen! Wij adviseren u op voorhand en zo juist en objectief mogelijk over de procedure.