Onze dienstverlening en daarbij behorende aanvullende informatie

No cure no pay
No cure no pay is Engels voor ‘geen oplossing geen betaling’: hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener (Netcar Juridische Dienstverlening B.V.) slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. Als een bestuursorgaan besluit de belasting te verlagen naar aanleiding van het door ons ingediende bezwaarschrift of (hoger) beroepschrift en u in het gelijk wordt gesteld ontvangen wij de wettelijke vergoeding van de belastingdienst voor de gemaakte juridische kosten. Dit betekent dat de belastingdienst gehouden is in ieder geval de forfaitaire proceskostenvergoeding aan ons te betalen. Indien het bezwaarschrift wordt afgewezen, komen de kosten geheel voor onze rekening. In dat geval zult geen facturen van ons ontvangen.

Machtiging
Om namens een derden op te treden in rechten hebben wij een door de daarvoor bevoegde persoon ondertekende machtiging nodig. In deze schriftelijke machtiging staat tevens de verleende bevoegdheden en de no cure no pay afspraak vermeld.

Bezwaarprocedure
De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat een belanghebbende ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure (versus de belastingdienst, gemeente of een ander bestuursorgaan). In Nederland bepaalt artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat men bezwaar kan maken tegen een besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit orgaan zal bij ontvankelijkheid onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien.

Een bezwaarschrift voor de voldoening van belasting op aangifte is ontvankelijk conform de nationale wetgeving binnen 6 weken na voldoening van belasting op aangifte (betaling).

Een bezwaarschrift voor de naheffingsaanslag is ontvankelijk conform de nationale wetgeving binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag ongeacht of deze betaald is of niet.

Beroepsprocedure
Dit is een juridische procedure die volgt wanneer men het niet eens is of gedeeltelijk niet eens is met een uitspraak op bezwaar. Een beroepsprocedure is ontvankelijk wanneer er binnen 6 weken na dagtekening van de uitspraak op bezwaar beroep wordt aangetekend bij de Rechtbank.

Hoger beroepsprocedure
 Dit is een juridische procedure die men aan kan voeren wanneer met het niet eens is of gedeeltelijk niet eens is met een uitspraak van de rechtbank. Een hogerberoepsprocedure is ontvankelijk wanneer er binnen 6 weken na dagtekening van de toezending van der uitspraak van de rechtbank beroep wordt aangetekend bij het Gerechtshof.

Cassatieprocedure
Dit is een juridische procedure die men aan kan voeren wanneer met het niet eens is of gedeeltelijk niet eens is met een uitspraak van het gerechtshof. Een cassatieprocedure is ontvankelijk wanneer er binnen 6 weken na dagtekening van de toezending van der uitspraak van het gerechtshof beroep wordt aangetekend bij de Hoge Raad.

Griffierecht
Griffierecht moet in Nederland vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een acceptgiro. Als het griffierecht niet wordt betaald, zal de zaak niet in behandeling wordt genomen. Doorgaans zal het gerecht waar de zaak dient de procedure niet-ontvankelijk verklaren wanneer het griffierecht niet tijdig is voldaan. Hierna zijn alle rechten vervallen. Bij een gegronde procedure is verweerder verplicht de kosten van het griffierecht te vergoeden.

Naheffingsaanslag
Bij de registratie van een motorrijtuig in Nederland moet registratiebelasting (BPM) worden betaald. Dat geldt niet alleen voor de registratie van nieuwe voertuigen, maar ook bij de registratie van ingevoerde, gebruikte voertuigen. Wanneer te weinig registratiebelasting is aangegeven en betaald, kan de inspecteur dat corrigeren door het opleggen van een naheffingsaanslag. Uitgangspunt van de Wet BPM is dat de registratiebelasting moet worden betaald voordat het kenteken van het voertuig op naam is gesteld. Services paginaDe materieel verschuldigde belasting wordt bij de invoer van een gebruikt voertuig berekend met inachtneming van een vermindering. De wet bepaalt hoe die vermindering wordt berekend.

De inspecteur heeft tot 5 jaar na beëindiging van het kalenderjaar waarin de aangifte van het voertuig plaats vond de bevoegdheid om een naheffingsaanslag op te leggen, waardoor het bepalen van de marge van een voertuig bijna ondoenlijk wordt. Landelijk gezien zal de betreffende inspecteur een naheffingsaanslag op kunnen leggen om verschillende redenen:

– Opties die vergeten zijn aan te geven

– Een andere bepaling van het type voertuig

– Er een marge voertuig is aangegeven, maar het BTW betreft (naar de mening van de belastingdienst)

– Wanneer waardeverminderingen, bv voor schade in mindering worden gebracht

Wanneer er tijdig binnen 6 weken bezwaar wordt gemaakt, kan er om uitstel van betaling verzocht worden, waardoor u de correctie niet hoeft te voldoen totdat er definitief en onherroepelijk op een bezwaar of (hoger) beroepsprocedures is beslist.

Netcar Juridische Dienstverlening B.V. biedt u de beste service!